Miljöfokus ett vasst vapen på marknaden

Vi har intervjuat Christina Nordfeldt, miljökonsulent och Global Chain Of Custody Manager på Antalis om hur de ser på hållbarhet och deras roll som en av Europas största pappersleverantör.

Hållbarhet är sedan många år helt centralt i pappersleverantören Antalis globala strategi. Det är inte minst en fråga om hur starkt företaget ska utvecklas, nu när miljö- och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare för kunder och i allmänhetens ögon. Att trovärdigt kunna visa upp sin hållbarhetsstrategi är helt enkelt ett av företagets vassaste konkurrensvapen.

Att minska miljöbelastningen är centralt för hållbarhetsarbetets långsiktiga trovärdighet. Själva papperstillverkningen är idag betydligt mer miljöanpassad. De utsläpp av giftiga kemikalier som det kom så många larm om på 70- och 80-talen har eliminerats. Idag återvinns kemikalierna i stor utsträckning i processen, reningen av utsläppen har blivit mycket bättre och kemikalierna vid papperstillverkning mer miljöanpassade.

– Vår största miljöbelastning kommer från våra transporter säger Christina Nordfeldt, miljökonsulent och Global Chain Of Custody Manager på Antalis.

– Detta gäller både med våra egna bilar och köpta transporter.

Christina Nordfeldt, Antalis

Under cashewnötsträdet. Regulare Mponda och Christina Nordfeldt från Antalis på besök vid skogsplanteringen i Moçambique. Projektet är certifierat  av Plan Vivo.

Transporterna i alla länder, många ton och mil på landsvägarna, är svåra att undvika. Varje bruk är idag specialiserat på någon viss typ av papper eller förpackningsmaterial. Därför måste papper transporteras från många tillverkare till Antalis lager. Antalis roll som grossist är sedan att samordna logistiken ut till sina kunder.

– Antalis har kontor i 43 länder, berättar Christina Nordfeldt. Nu har Antalis utvecklat en databas, Antrak, som sköts av huvudkontoret i Paris. Där lägger våra leverantörer in data, alltså information om hur de jobbar med hållbarhet, deras långsiktiga strategier, certifieringar, hur de minskar sina utsläpp och så vidare. Detta bildar underlag för våra inköp. Vi utvecklar databasen hela tiden. Vad gäller transporter vill vi till exempel säkerställa att vi har jämförbar information från våra olika transportörer och att de krav vi ställer är relevanta.

– Grundidén är att använda de minst miljöbelastande alternativen och köra så få mil som möjligt. Samma sak med tjänstebilarna. Först byttes bensinbilarna ut, av miljöskäl, till sådana som drivs med förnybar etanol. Det var inte en framkomlig väg, visade det sig. Nästa steg blir troligtvis en övergång till elbilar; tyvärr ligger dessa i dagsläget väldigt högt i pris.

Antalis arbetar även med att sänka miljöbelastningen från sina lagerlokaler. Då handlar det främst om att minska energi-åtgången. En påtaglig förbättring var när Antalis satte in sensorer så lamporna släcktes när ingen rörde sig i lokalerna. Att byta ut värmeväxlaren ökar också effektiviteten kraftigt.

Seglivade myter om papper

Ur miljösynpunkt är papper nu en mogen marknad, konstaterar Christina Nordfeldt. Därför flyttar fokus allt mer till andra områden, som skyltmaterial och liknande – vepor, dekaler, skyltar. Här finns en hel del att göra för att få fram mer miljöanpassade processer och material, helst som går att återvinna.

Christina Nordfeldt var med och inledde hållbarhetsarbetet för nästan 30 år sedan. På den tiden användes begreppet CSR, med fokus på yttre och inre miljö, främst utsläpp och HR-frågor. Då hette företaget Svenskt Papper, sedermera Map. Med ISO 14001-certifieringen 1997 kunde företaget på allvar skapa en struktur för det här arbetet och ta reda på vilka miljöbelastningar det egentligen orsakade.

Skärpt konkurrenskraft

Denna tidiga medvetenhet om hållbarhetsfrågor har genom åren skärpt Antalis konkurrenskraft, just genom sin konsekvens och långsiktighet blir strategin trovärdig. Och idag är trovärdighet i hållbarhetsfrågor ovärderlig. Det gäller att ha något att visa upp när kunder, media och allmänheten kräver ansvar. Det är den etiska sidan av myntet. Den andra sidan handlar om effektivitet. En långsiktig hållbarhetsstrategi skärper konkurrensförmågan också genom att företaget ständigt utmanar sina processer och söker nya, smartare och mer energisnåla sätt att arbeta på – vilket helt naturligt också leder till nytänkande och mer kreativ produktutveckling.

– Hela vår globala organisation diskuterar ständigt dessa frågor, berätta Christina Nordfeldt. Och vi bollar dem givetvis med våra kunder och leverantörer. För kunderna, som oftast också har ett starkt miljöfokus, kan det även handla om möjligheterna att klimatkompensera för de utsläpp som är ofrånkomliga. Vi erbjuder skogsplantering i Afrika. Kunderna skänker pengar enligt en formel som vi använder för hur varje inköp belastar miljön. Sedan går pengarna oavkortat till dessa trädprojekt.

Projekten är certifierade av Plan Vivo, en skotsk miljöstiftelse som ser till att de planterade träden, förutom att sluka koldioxid, också bidrar till de lokala böndernas försörjning och till att hejda ökenutbredningen eller på andra sätt återskapar förstörd natur.

Många olika miljömärkningar

Ur ett hållbarhetsperspektiv står idag två faktorer i fokus. Den ena rör var fibrerna kommer ifrån. Vilka träd som fälls och vilka konsekvenser det får. Den andra är hur hela processen ser ut, från skog till papper hos slutkund. Hur tydlig är processen? Går papperet att spåra tillbaka genom alla led?

Andra faktorer är de olika plastmaterial som idag allt oftare används att trycka på. Vilka plaster används? Vilka utsläpp görs? Innehåller materialen PVC? Vart tar plasten vägen när den använts? Kan den återvinnas?

Och därtill en övergripande fråga om åtgången av vatten. I allt fler områden i världen är vattenbristen ett stort och växande problem. Även i södra Sverige har vi blivit uppmärksammade på detta. Därför jobbar Antalis även hårt med att få sina papper miljöcertifierade.

Det finns många miljömärkningar av papper (se blogg miljömärkning) som kan delas in i två huvudkategorier – de som berättar att fibrerna odlats ansvarsfullt och de som visar att tillverkningsprocessen är minimalt miljöbelastande.

Den i Norden så vanliga Svanenmärkningen tillhör de med livscykelperspektiv.

Idag är det vanligt att bruken låter Svanen ”inspektera” och godkänna pappret. Då öppnas möjligheten för tryckerier att märka den färdiga trycksaken med sitt Svanenmärke – som visar att inte enbart själva papperet utan även tryckfärger och tryckeriets olika processer, som energiåtgång, uppfyller kraven.

 

 

Miljömärkning

Några av våra vanligaste miljöcertifieringarna

Råvaruperspektiv

FSC – Forest Stewardship Council, grundad i Kanada, certifierar ansvarsfullt och hållbart skogsbruk.

PEFC – Programme for Endorsment of Forest Certification certifierar ansvarsfullt och hållbart skogsbruk.

Returpapper – Helt eller delvis gjort av återvunna fibrer. Även specialpapper görs ibland av enbart returmaterial.

Processperspektiv

TCF – Pappersmassan bleks utan klorhaltiga kemikalier.

ECF – Massan bleks med klordioxid och syrgas i stället för med klor.

PCF – Process Clorine Free. Inget klor används vid blekning/rening av returfiber eller nyfiber.

Livscykelperspektiv

Svanen – Nordisk märkning som certifierar papperets hela livscykel, från råvara till färdig produkt.

EU Blomman – EU Ecolabel. Motsvarande märkning på EU-nivå.

Klimatkompensation – Klimatkompenserar produktion och transport av papper.

FTI – Förpacknings- & tidningsinsamlingen återvinner förpackningar och tidningar.

MIljömärkning